Loading...

iSn%d megjdg msysg jQ rhsfkda

ol=Kq wm%sldfõ jfkdaoHdkhl ufâ tÍ ur ìfhka oÛ,ñka isá iSn%d megjl= fírd h,s f.dvìñka ;eîug rhsfkda /<la lghq;= lrK ÿ¾,N oiqka fm<la jEka uqhsika kue;s jkÔù PdhdrEm Ys,amshl= úiska leurdjg k.d we;'

Tyq mjikafka fuh iajNdúl;ajh iajNdúl;ajhg bv §ula njhs' ish ujf.ka fjkaù w;rux jQ isn%d megjd ;K W,dlñka uv iys; ia:dkhg meñK ufâ tÍ Èú .,jd .; fkdyelsj isá nj Tyq mjihs' ta wi<g meñKs rhsfkda rxpqjl isá ;reK rhsfkdajl= ish w‍fÛka rhsfkda megjd Tijd f.dvìñka ;enQ nj;a fuh iajNdúl f,dalfha iajNdúl;ajh biau;=jQ wmQre wjia:djla nj;a Tyq mjihs'

DailyMail
Loading...

දකුණු අප්‍රිකාවේ වනෝද්‍යානයක මඩේ එරී මර බියෙන් දඟලමින් සිටි සීබ්‍රා පැටවකු බේරා යලි ගොඩබිමින් තැබීමට රයිනෝ රැළක් කටයුතු කරණ දුර්ලභ දසුන් පෙළක් වෑන් මුයිසන් නමැති වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියකු විසින් කැමරාවට නගා ඇත.

Post a Comment

Powered by Blogger.