Loading...

ldka;d Èkfha§ wixjr .eyeKq

wfma%,a 10 fjksod uyd n%s;dkHfha wuq;=u ldka;d ieKfl<shls' tkï ldka;d Èkfha§ tx.,ka;fha mej;S wYaj l%Svd ieKfl<s uOHfha wfidaNk f,i ye| me<|f.k wd ldka;djka iuqyhlf.a cdhdrem iuqyhla fâ,s fï,a mqj;a m; úiska .%yKh lrf.k ;sfí' worse-for-wear women  fkdfyd;a krlu we÷ñka ieris .;a ldka;djka  /ila tys meñKs nj jd¾;d fõ'

ÿgqjka jYSlrjk wä Wi myjyka me<| Tyqkaf.a ;ekam;a nj nyq;rhla iajhx md,khlg k;= lr.;a w;r l=Kq j,ska msß ;=r`. ;r`. msáfha Tyqka weúoafoa uy;a wmyiq;djhlsks' ta wä Wi im;a;= ;ukaf.a ia:djr weú§ug rel=,la fkdÿka ksidfjks' 

uOqú; mdkh lrñka u;aj wä Wi mdjyka iu. igklg fõ,s fï ;reKshka" ueÈúfha ldka;djka fukau wd;a;ïu,do úúO ú,dis;djkaf.ka iris isáfha ;uka ;ju;a ys;ska ;reK nj /l.ksñks


Loading...

අප්‍රේල් 10 වෙනිදා මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ අමුතුම කාන්තා සැණකෙළියකි. එනම් කාන්තා දිනයේදී එංගලන්තයේ පැවතී අශ්ව ක්‍රීඩා සැණකෙළි මධ්‍යයේ අසෝභන ලෙස හැඳ පැළඳගෙන ආ කාන්තාවන් සමුහයකගේ ජායාරුප සමුහයක් ඩේලි මේල් පුවත් පත විසින් ග්‍රහණය කරගෙන තිබේ. worse-for-wear women නොහොත් නරකම ඇඳුමින් සැරසි ගත් කාන්තාවන් රැසක් එහි පැමිණි බව වාර්තා වේ.

Post a Comment

Powered by Blogger.