Loading...

jir 4000la merKs tx.,ka;fha merKsu .i

w;= m;r úhkla fia úys§ we;s wä 38l jgm%udKhlska hq;= tx.,ka;fha iu¾fiÜ ys fcdaka nemaáia foajia:dk NQñfha msysgd we;s tx.,ka;fha merKsu .i jk weIan%sÜ,a fhda kue;s jDlaIh wjqreÿ 4000la muK jhi hehs ls úg Tn úiauhg m;a jkq fkdwkqudkh' tx.,ka;fha oekg we;s Ôjudk merKsu jia;=j nj nemaáia foajia:dkfha Ndrlre pd,aia fvdí,a mjihs'


tfy;a wjdikdj f.kfoñka fï Ydlhg fykyqrd md;a jQ nj mqj;la fâ,s fï,a fjí wvúh i|yka lrkjd' tkï mßir fõ§ka mjik wkaoug fï weIan%sÜ,a fhda kue;s .i ñhhdug mgkaf.k we;ehs mji;s' mßirfõ§kaf.a ksÍlaIKhka wkqj fï jDlaIfha lkao uOHfha fnkhla mj;sk w;r .fia fld< u,fjñka yef,ñka mj;sk nj;a ;jÿrg;a i|yka lr;s' flfia kuqÿ WoaNso úoHd úfYaI{ wdpd¾h ´jka fcdkaika mjik wkaoug fufia fld< ue,ù ye,s .sho jir lsysmhlska kej;;a fï jDlaIh Yla;su;a jk nj mjihs'

Loading...

අතු පතර වියනක් සේ විහිදී ඇති අඩි 38ක වටප්‍රමාණයකින් යුතු එංගලන්තයේ සමර්සෙට් හි ජෝන් බැප්ටිස් දේවස්ථාන භූමියේ පිහිටා ඇති එංගලන්තයේ පැරණිම ගස වන ඇෂ්බ්‍රිට්ල් යෝ නමැති වෘක්ෂය අවුරුදු 4000ක් පමණ වයස යැයි කි විට ඔබ විස්මයට පත් වනු නොඅනුමානය. එංගලන්තයේ දැනට ඇති ජීවමාන පැරණිම වස්තුව බව බැප්ටිස් දේවස්ථානයේ භාරකරු චාල්ස් ඩොබ්ල් පවසයි.

Post a Comment

Powered by Blogger.