Loading...

wjqreÿ ;=kla ;siafia ldis 140 la weK 150 la .s,a, mqÿu ñksfila

ldis 140 la weK 150 la udkisl mSvkhla ksid wjqreÿ ;=kla ;siafia .s,a, ;sia yeúßÈ  ñksfil=f.a wmqre mqj;la wi,ajeis rg jk bkaÈhdfjka jd¾;d fõ'

rdÊmd,a isx kue;s fudyq jir ;=kla mqrd fïjd .=, we;af;a lsß iy m,;=re ìu iu. nj fâ,s fï,a mqj;am; i|yka lrkjd' f.dúfhla jk rdÊmd,a isx mkacdí frday,l flreKq tkaviafldms mÍlaIKhlska Tyqf.a Worfha ;sî fï f,day len,s we;s njg ffjoHjreka oel ;sîu;a iu. Tyqka úu;shg m;aj we;' wdydr ud¾.h Tiafia leurdjla hjd mßlaYdl,úg Tyqf.a nfâ we;s oE oel ish,a,kau úu;shg m;ajQ nj  tu frdayf,a ffjoH ..kaÈma .hd,a udOHhg i|yka lf<ah' 

Loading...

කාසි 140 ක් ඇණ 150 ක් මානසික පීඩනයක් නිසා අවුරුදු තුනක් තිස්සේ ගිල්ල තිස් හැවිරිදි මිනිසෙකුගේ අපුරු පුවතක් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ.

Post a Comment

Powered by Blogger.