Loading...

WKavhla k;r lsÍug iu;a neÆï

National Geography kd,sldfjka wmqre úYajl¾u mÍlaIKhla lrd" ta j;=r msrjQ ne¿ï u.ska ;=jlal= WKavhla k;r lsÍug yelsoehs mßlaId lsÍuhs' fï i|yd Tyqka Tjqka 0'44 Magnum ^ue.akï& j¾.fha msiaf;da,hla Ndú;d l, w;r fujeks m¾laIKhla l, f,dj m%:u wjia:djo fuhhs'

fndfyda fofkla uú;hg m;a lrñka ;=jlal= WKavhla k;r lsÍug fl;rï c,h msrjQ neÆï m%udKhla wjYH oehs National Geographic pek,h úiska uq¿ f,dalhgu wkdjrKh lf<ah' mqÿu ysf;k lreK kï fï jefâg wjYH jqfka b;du;a iq¿ neÆï m%udKhls'

fï ùäfhdaj n,k Tn kï uú;hg m;a jkjd fkdwkqudkhs'


Loading...

National Geography නාලිකාවෙන් අපුරු විශ්වකර්ම පරීක්ෂණයක් කරා, ඒ වතුර පිරවූ බැළුම් මගින් තුවක්කු උණ්ඩයක් නතර කිරීමට හැකිදැයි පරික්ෂා කිරීමයි. මේ සඳහා ඔහුන් ඔවුන් 0.44 Magnum (මැග්නම්) වර්ගයේ පිස්තෝලයක් භාවිතා කල අතර මෙවැනි පර්ක්ෂණයක් කල ලොව ප්‍රථම අවස්ථාවද මෙයයි.

Post a Comment

Powered by Blogger.