Loading...
jir odyla merKs bkald nnd

,;ska wefußldjg wh;a fmare rfÜ rchg" trg l÷lr m%foaYfha ud¾.hla bÈlsÍug wjYH úh' ud¾. bÈlsÍug ie,iqï lr ;snqfka" mqrdúoHd;aul jeo.;alula we;s mejfik ìula ueoafoks' ud¾.h bÈlsÍug fmr ta .ek wOHkhla lsÍug úfoia mqrdúoHd{hka msßilf.a fiajh ,nd .ekSug fmare n,OdÍkag isÿ úh' tu úoHd{ lKavdhu ud¾.h bÈlsÍug kshñ; l÷lrfha .fõIKhl fhfooa§ iqúfYaIS fukau jákd fidhd.ekSula l<y' ta jir 1000 la merKs bkald f.da;%sl mqxÑ nfnl=f.a uñlrKh jQ isrerla fidhd.ekSu;a iu.h'

fï bkald nnd yuq ù we;af;a" mqrejqjdflda yl=frfkdia kue;s bkald fidfydka ìug kqÿßka l, lekSï j,sks' bl=;a jir 60la ;siafia fuu fidfydka ìu mqrdúoHd{ wjOdkhg ,la ù ;sìK' kj fidhd.ekSu;a iu. bkald fidfydka ìu ;j lsf,da ógr .Kkdjla ÿrg úysfokq we;ehs wkqudk flßKs' bkald ixialD;sfha kgUqka muKla fkdj uñlrKh jQ isrere 2"000 lg jeäh fuu fidfydka ìfuka u;=lr .ekSugo yelshdj ,eî we;'

mQ¾j fldf,dïìhdkq wefußldfõ ^j¾;udkfha ol=Kq wefußldj& mej;s úYd,;u wêrdcH jqfha bkald wêrdcHhhs' wêrdcHfha mßmd,k" foaYmd,k" iy yuqod lghq;= flakao%ia:dkh msysáfha l=iaflda mqrfhah' fuh wo y÷kajkafka fmare wêrdcH f,ihs' bkald wêrdcfha wdrïNh fmare rfÜ l÷lrfhka nj mqrdúoHd u;hhs' ta 13 jeks ishjig fmrh' 1572 iamd[a[ wdl%uKh jk ;=re bkald rdcH fkdkeiS mej;=ks'

fudyqka iduhgo" hqoaOhgo tl fia Y+rfhdah' fmare muKla fkdj ,;ska wefußldfõ blajfodarh" fnd,súhdj" wdckaákdj" Ñ,s rdcHho w;S;fha bkald rdcHhg wh;a úh' bkald rdcHh b;d ÈhqKq ;;ajfha mej;sks' lafjpqjd hkq bkald rdcHfha m%Odk NdIdjhs' Tjqka yqjdldia wd§ foújre weojqy' bkaá hkq ysre foúhkah' idmd bkald ysre foúhkaf.a mq;%hd f,i;a rÊcqrejka f,i;a ie,l=y'

wNsryia iy .=ma; bkaldjreka m%nkaO idys;Hfha iy Ñ;%mgj, mjd olakg ,efí' áka áka f.a úl%ufhao bkaldjre yuqfjhs' ta zm%ik¾ia T*a o ikaZ Ñ;% l;dj ù we;af;a zysre foú÷f.a isrlrefjdaZ kñks' bkaldjrekaf.a isrlrejl= jk áka áka iy Tyqf.a ñ;=rka bkaldjrekaf.a urk o~qjfuka .e,fjkafka ta ysrefoúhkaf.a msysfgks' ta mQ¾K iQ¾h.%yKhla isÿ jkúgÈh'

m%idÈ ch,;a fn,s.,
- Èjhsk


Loading...

ලතින් ඇමෙරිකාවට අයත් පේරු රටේ රජයට, එරට කඳුකර ප්‍රදේශයේ මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය විය. මාර්ග ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබුනේ, පුරාවිද්‍යාත්මක වැදගත්කමක් ඇති පැවසෙන බිමක් මැද්දෙනි. මාර්ගය ඉදිකිරීමට පෙර ඒ ගැන අධ්‍යනයක් කිරීමට විදෙස් පුරාවිද්‍යාඥයන් පිරිසකගේ සේවය ලබා ගැනීමට පේරු බලධාරීන්ට සිදු විය. එම විද්‍යාඥ කණ්ඩායම මාර්ගය ඉදිකිරීමට නියමිත කඳුකරයේ ගවේෂණයක යෙදෙද්දී සුවිශේෂී මෙන්ම වටිනා සොයාගැනීමක් කළහ. ඒ වසර 1000 ක් පැරණි ඉන්කා ගෝත්‍රික පුංචි බබෙකුගේ මමිකරණය වූ සිරුරක් සොයාගැනීමත් සමගය.

Post a Comment

Powered by Blogger.