Loading...

kgk wegiels,s lshd fok wdorh

Love Has No Labels lshk jHdmdrh f.k tk fï ùäfhdaj oelafld;a Tn uú;hg m;a jkjd fkdwkqudkhs' ukqIH lh wegiels,s njg m;alrjk ;srhla u.ska t,s olajk fuh mqÿu t,jk iq¿h' ñksiqka w;r fl;rï úúO;ajhla we;sjqjo" úúO j¾.hlg wh;a jqjo yeufoalgu l,ska wms ukqIHfhdah hk wdl,amh f.dv k.d .ksñka wdorhg f,an,a ke; hk f;audj fldg .;a fï ùäfhda mgh Tnj úiauhg m;a lrkjd fkdwkqudkh'

wdorh Wfoid mdg" jhi" ia;%S mqreI Ndjh " wdNdê; ;;aj " iy Wiamy;a lï j,x.= fkdjk w;r tu my;a kHdhkaf.ka f;dr jQ ks¾u, wdorhla .ek f,djg fmkajd fok wruqKska fudyqka fuh ixúOdkh lr we;'

cd;ska folla w;r újdy .súi .ekSu jir mkylg muK fmr ngysr rgj, kS;shlaj mej;=ks' j¾;udkfha§ fï ;;ajh fnfyúkau fjkia fjñka ´kEu wdor iïnkaO;djhl jákdlu lshd foñka wdorh lsÍfï yelshdj ms,sn| oekqj;a lsÍfï wruqK mru wNs,dYh njo Tyqka i|yka lf<ah'


Loading...

Love Has No Labels කියන ව්‍යාපාරය ගෙන එන මේ වීඩියෝව දැක්කොත් ඔබ මවිතයට පත් වනවා නොඅනුමානයි. මනුෂ්‍ය කය ඇටසැකිලි බවට පත්කරවන තිරයක් මගින් එලි දක්වන මෙය පුදුම එලවන සුළුය. මිනිසුන් අතර කෙතරම් විවිධත්වයක් ඇතිවුවද, විවිධ වර්ගයකට අයත් වුවද හැමදේකටම කලින් අපි මනුෂ්‍යයෝය යන ආකල්පය ගොඩ නගා ගනිමින් ආදරයට ලේබල් නැත යන තේමාව කොට ගත් මේ වීඩියෝ පටය ඔබව විස්මයට පත් කරනවා නොඅනුමානය.

Post a Comment

Powered by Blogger.