Loading...
tl kQf,ka nv wvq lr .kak yeá

uy; whg;a flÜgq whg;a tl fia n,mdk m%Yakhla ;uhs nv tk tl' fldf;l=;a jHdhdu lr;a iuyrekaf.a nvkï wvqfjkafka keye' lhg úrEmS njla f.kfok fï nv wvqlr.kak ldka;dfjda fukau msßñkao leu;shs' fudlo ljqre;a leu;s ,iaikg bkakfk' nvla ;sfhakï lsisu we÷ula ,iaikg w¢kak neye' fudlo le;g nv biairyg fkrd tkjd' Tkak uu wo lshkak hkafka nv wvq lr.kak úiañ; f,aisu l%uhla .ek' fuh tl kQ,la u.ska Tng fid÷re isrerlg ysñ lï lshkakg mq¿jka lshd weiqfjd;a Tn jvd;a uú;hg m;a fõú'fN!; Ñls;ailjßhla jk zieñ ud¾f.daZ úiska lrk ,o mÍlaIKhl m%;sM,hla f,iska fï l%uh fidhdf.k we;af;a' wdldrhg fndfyda fokdf.a nv jeä fjkak fya;=j jerÈ bßhõ' b| .ekSfï§ ysg .ekSfï§ jf.au weú§fï§ Ndú;d lrk jerÈ bßhõ ksid Worh wjg udxY fmaYs t,a,sulg ,la fjk nj weh mjikjd' tfiau tl kQ,lg fï i|yd Tn ksjerÈ bßhõjl ;nd .kakg yels jk nj weh mjikjd'fï l%ufha§ isyska kQ,la Tfí Wor udxY fmaYs yryd hk mßÈ weÈh hq;=hs' tu kq, ishhg mkyla muK jk fia weo .eg .eish hq;=h' fuh Tn jev lrk wjia:dfõ fukau ksoyfia bkak wjia:dfõ§o" weúÈk wjia:dfõ§o ´kEu fj,djl Ndú;d l, yelsh'


fufia lsÍfï§ Tfí udxY fmaYs iajhxl%Shj ixfldapkh ù fuu.ska Tnj ksjerÈ bßhõjl isàug fmd<Ujkjd' oji mqrdu lsisu wmyiq;djhla fyda lrorhla ke;=j fï foa lrkak mq¿jka nj mjik wE" jerÈ bßhõ ksid we;s jk fldkao wudrej jf.a fndfyduhla frda.dndO j,g id¾:l úi÷ula njo mjikakSh'

Loading...

මහත අයටත් කෙට්ටු අයටත් එක සේ බලපාන ප්‍රශ්නයක් තමයි බඩ එන එක. කොතෙකුත් ව්‍යායාම කරත් සමහරුන්ගේ බඩනම් අඩුවෙන්නේ නැහැ. කයට විරූපී බවක් ගෙනදෙන මේ බඩ අඩුකරගන්න කාන්තාවෝ මෙන්ම පිරිමින්ද කැමතියි. මොකද කවුරුත් කැමති ලස්සනට ඉන්නනෙ. බඩක් තියේනම් කිසිම ඇඳුමක් ලස්සනට අඳින්න බැහැ. මොකද කැතට බඩ ඉස්සරහට නෙරා එනවා. ඔන්න මම අද කියන්න යන්නේ බඩ අඩු කරගන්න විස්මිත ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන. මෙය එක නූලක් මගින් ඔබට සොඳුරු සිරුරකට හිමි කම් කියන්නට පුළුවන් කියා ඇසුවොත් ඔබ වඩාත් මවිතයට පත් වේවි.

Post a Comment

Powered by Blogger.