Loading...

b`.=re îu tlla f.or§u yod.uq

b`.=re lshkafka fndfyda f,v j¾. iqj lsÍug fhdod .; yels fnfy;la' fndfyda fofkla nfâ wudrejla" nfâ wÔ¾K ;;ajhl§ jf.au lEu reÑh jeä lr.ekSu i|yd;a b`.=re ñY% ìu j¾. mdkh lrkak mqreÿ fj,d' kuq;a fndfyda úg Tn mqreÿ ù isákafka fj<|fmdf,ka ñ,§ .;a tjeks ìu j¾.hla mdkh lsÍughs' b`.=re ìula f.or§u idod .kakd wdldrh wms n,uq'


wjYH o%jH
iSks .%Eï 500
wuq b`.=re .%Eï 150
foys hqI fldamam 2 1$2
úh,s ñ§ .%Eï 500
j;=r fnda;,a 1 1$2

idok l%uh
b`.=re j,ska yd isks j,ska Nd.h ne.ska f.k j;=r fnda;,a 1$2 lg muK ñY% lr fyd¢ka íf,kav¾ lrkak' bkamiq tu ñY%Kh b;sß j;=r m%udKh iu. l,jï l, hq;=h' tfia l,jï lr.;a j;=rg foys hqI yd úh,s ñ§ hqI tla lr ms<s.kajkak'

- wysxid - ßúr


Loading...

ඉඟුරු කියන්නේ බොහෝ ලෙඩ වර්ග සුව කිරීමට යොදා ගත හැකි බෙහෙතක්. බොහෝ දෙනෙක් බඩේ අමාරුවක්, බඩේ අජීර්ණ තත්වයකදී වගේම කෑම රුචිය වැඩි කරගැනීම සඳහාත් ඉඟුරු මිශ්‍ර බිම වර්ග පානය කරන්න පුරුදු වෙලා. නමුත් බොහෝ විට ඔබ පුරුදු වී සිටින්නේ වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගත එවැනි බිම වර්ගයක් පානය කිරීමටයි. ඉඟුරු බිමක් ගෙදරදීම සාදා ගන්නා ආකාරය අපි බලමු.

Post a Comment

Powered by Blogger.