Loading...

frdau bj;a lrkak iajdNdúl fydÜ jelaia tlla


frdau l+m bj;a lsÍu wjYHu jQ úgl§ l< yels fuu fydÜ jelaia l%uh iajdNdúl tlla jk ksid ydkslr ke;'

ta i|yd iSks .%Eï 500 la" foys f.ä myl hqI yd foys hqI m%udKhgu c,h .kak' iSks iu. j;=r fyd¢ka WKq lrkak'iSks Èhù kQ,la jeks moug wdmiq .skaor wvqfldg foys hqI tla lrkak'<sfmka nd ksfjkakg yßkak' fuu ñY%Kh wdf,am lsÍug fmr mqhr iaj,amhla ifï ;jrd .ekSu o jeo.;ah'
mdúÉÑhg .ekSug fmr j;=r tll nyd ;nd u| WKqiqñkau wdf,am lrkak'
úkdä mylg muK miq frÈ lE,a,la ;nd bÈßhg wÈkak' frdau l+m ish,a, bj;a ù hkq we;'miqj fldaudßld uoh wdf,am lrkak'

Loading...

රෝම කූප ඉවත් කිරීම අවශ්‍යම වූ විටකදී කළ හැකි මෙම හොට් වැක්ස් ක්‍රමය ස්වාභාවික එකක් වන නිසා හානිකර නැත.

Post a Comment

Powered by Blogger.