Loading...

cQ,s 14 m%n, .=re udrejla

m%ùK fcHd;sIfõ§ iïm;a tia' l,amf.a
uõìu weiqßks

2015 cQ,s ui 14 jeks w.yrejdod fm' j' 6'20g .=re .%yhd fuf;la .uka l< lgl rdYsfha isg ish ñ;% rdYshla jk rú ysñ isxy rdYshg msúiSug kshñ;h' fuh fuu jif¾ isÿjk wisßu;au .%y udrejhs'miq.sh j¾Ifha tkï 2014 cqks ui 19 jeks .=re Èk WoEik tkï fm' j' 8'46g lgl rdYshg msúis .=re fyj;a n%yiam;s .%yhd ish WÉp Njk jQ lglfha mqrd jirla .; lr t<efUk 2015 cQ,s ui 14 jeks wÛyrejdod fm' j' 6'20g fuf;la .uka l< lgl rdYsfha isg ish ñ;% rdYshla jk rú ysñ isxy rdYshg msúiSug kshñ;h' t;eka isg bÈß jirl muK ld,hla .=re .%yhd ish ñ;% rdYsh jk isxy rdYsfha .%y p,s;fha fhfokq we;' ta wkqj fuu .=re udrejg i;shlg fmr yd miq ld,h ;=< wm rg ;=< hï muKl iajdNdúl úm;a yd .xj;=r" iq<s iq<x jeks ;;a;ajhka we;=¿ ld,.=K úm¾hdi we;súh yelsh'


fuu .%y udrej fya;=fjka 2015 cQ,s 14 jeksodhska miq jirl ld,h ;=< isxy ,.ak ysñ Tng fuu jir ishÆ wxYj,ska fnfyúkau iqnodhl jk w;r fïI ,.ak ldka;djkag bl=;a jif¾ m%udo jQ orem, jdikdj ysñjk w;r jDIN ,.akh ysñ Tnf.a fuf;la bgq fkdjQ f.a ‍fodr bvlvï lghq;= fuu jir ;=< id¾:l ùfï m%jK;djla Wodjkq we;' ñ:qk ,.ak ysñ Tng ifydaor ifydaoßhkaf.ka Wmldr yd Wojq ysñjk jirla jkq we;'


lgl yd ;=,d ,.ak ysñhkag ;u wd¾:sl yd jHdmdr wxYj,ska id¾:l m%;sM, Wodjkq we;' fuu .=re udrej jDYaÑl ,.ak ysñhkaf.a /lshd lghq;=j,g iqnodhl .%y udrejla jkq we;' Okq yd lkHd ,.ak ysñhkaf.a fuf;la m%udo jQ úfoia .uka n,dfmdfrd;a;= bgq jk ld,hla ùug bv we;' ulr ,.ak Tng uOHu M, Wodjk w;r l=ïN ,.ak ysñ Tnf.a újdy lghq;=j,g iqnodhl jkafkah' ók ,.ak ysñ Tnf.a fuf;la iqj ùug m%udo jQ frda.dndO iqj jkq we;'


Loading...

2015 ජූලි මස 14 වැනි අඟහරුවාදා පෙ. ව. 6.20ට ගුරු ග්‍රහයා මෙතෙක් ගමන් කළ කටක රාශියේ සිට සිය මිත්‍ර රාශියක් වන රවි හිමි සිංහ රාශියට පිවිසීමට නියමිතය. මෙය මෙම වසරේ සිදුවන අසිරිමත්ම ග්‍රහ මාරුවයි.පසුගිය වර්ෂයේ එනම් 2014 ජුනි මස 19 වැනි ගුරු දින උදෑසන එනම් පෙ. ව. 8.46ට කටක රාශියට පිවිසි ගුරු හෙවත් බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා සිය උච්ච භවන වූ කටකයේ පුරා වසරක් ගත කර එළැඹෙන 2015 ජූලි මස 14 වැනි අඟහරුවාදා පෙ. ව. 6.20ට මෙතෙක් ගමන් කළ කටක රාශියේ සිට සිය මිත්‍ර රාශියක් වන රවි හිමි සිංහ රාශියට පිවිසීමට නියමිතය. එතැන් සිට ඉදිරි වසරක පමණ කාලයක් ගුරු ග්‍රහයා සිය මිත්‍ර රාශිය වන සිංහ රාශියේ ග්‍රහ චලිතයේ යෙදෙනු ඇත. ඒ අනුව මෙම ගුරු මාරුවට සතියකට පෙර හා පසු කාලය තුළ අප රට තුළ යම් පමණක ස්වාභාවික විපත් හා ගංවතුර, සුළි සුළං වැනි තත්ත්වයන් ඇතුළු කාලගුණ විපර්යාස ඇතිවිය හැකිය.

Post a Comment

Powered by Blogger.