Loading...

wê úlsrKYS,s LKschla ,xldfjka


iuria lhsá kñka y÷kajk úlsrKYS,S Lkschla m%:u jrg ,xldfõ fmf<dfjka fidhdf.k ;sfí' r;ak úoHd .fõIlhl= jk kkaok tÈßisxy uy;d fldf<dkak m%foaYfha§ l< .fõIKhl§ ueKsla .,a w;r ;sî fï úlsrKYS,S Lksch fidhdf.k we;'

N+ úoHd yd leKSï fomd¾;fïka;=fõ wOHla‍I ckrd,a wdpd¾h n¾kdjka fma%ï uy;d fj; fï Lksch bÈßm;a lr jeäÿr mÍla‍IKj,g Tyq th wefußldjg hejQ w;r tys§ ks.ukh ù we;af;a th wê úlsrKYS,S Lkschla njhs'
j¾I 1847 § fldf,dakshka iurialhsÜ kï reishdkq leKSï úoHd{hd m%:u jrg fï Lksch reishdfjka fidhdf.k we;' r;ak úoHd .fõIK kkaok tÈßisxy uy;d r;akmqrfha§ udOH idlÉPdjla mj;ajñka i|yka flf<a wefußld ueKsla úoHd wdh;kh;a furg Lksc úoHd{hkaf.a ix.uh;a m< l< jd¾Isl jd¾;dj,ska ;ud fufia fidhd .;a Lksch .ek i|yka lr we;s njhs'

ueKsla m;,aj,ska we;eï úg úlsrKYS,S Lksc yuq ù ;sfí' tÈßisxy uy;d fidhd.;a j¾.fha Lkscho r;akmqr we;=¿ ueKsla ,efnk m%foaYj,ska yuqù we;;a th úlsrKYS,S nj fndfyda wh fkdoks;s'

fï Lksch .=jka .; lsÍug fyda keõ.; lsÍug fkdyels fohls' úlsrKYS,S nj ksid th wdrla‍Is; ix{dj,g yiqjk nj tÈßisxy uy;d mjihs'

iuyreka fï Lksch fïi Wv ;ndf.k isákjd' ksfjfia ‍fodrj,a iq<`.g jeiSu je<elaùug ;nd ;sfnkjd' ms<sld jeks frda. fuka udrdka;sl frda. fï úls¾KYS,S Lkscfhka we;s ùug bv ;sfnkjd' fi!Nd.Hhg" w,xldrhg fukau wm, Wmo%jj,g Lksc Ndú; lsÍfï§ m%fõiï úh hq;= hehs tÈßisxy uy;d lSfõh'

uõìu weiqßKs

Loading...

සමරස් කයිටි නමින් හඳුන්වන විකිරණශීලී ඛනිජයක් ප්‍රථම වරට ලංකාවේ පෙළොවෙන් සොයාගෙන තිබේ.රත්න විද්‍යා ගවේෂකයකු වන නන්දන එදිරිසිංහ මහතා කොළොන්න ප්‍රදේශයේදී කළ ගවේෂණයකදී මැණික් ගල් අතර තිබී මේ විකිරණශීලී ඛනිජය සොයාගෙන ඇත.භූ විද්‍යා හා කැණීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ආචාර්ය බර්නාවන් ප්‍රේම් මහතා වෙත මේ ඛනිජය ඉදිරිපත් කර වැඩිදුර පරීක්‍ෂණවලට ඔහු එය ඇමෙරිකාවට යැවූ අතර එහිදී නිගමනය වී ඇත්තේ එය අධි විකිරණශීලී ඛනිජයක් බවයි.

Post a Comment

Powered by Blogger.