Loading...
fndakslaflla fjkak ie;alï 190la lr.;a ñksfila

.eyeKq fndakslalkaf.a ckm%sh;u fndakslald jkafka ,ndì .¾,a, fndakslald fuka msßñ fndakslalkaf.a ckm%sh;u fndakslald jkafka ,flka fndakslald, fõ' fuhg fmr ,ndì fndakslalka, wdldrhg YÍrh ilid .;a ldka;djka ms,sn| mqj;a m<jqj;a ,flka fndakslafll=, ùug isysk ujk msßï isáfha ke;'

kuq;a fïjkúg flka fndakslalka wkqlrKh lsÍuo wdrïN lrñka iaf,dajlshd fõ 34 yeúßÈ ciaáka fcâ,sld ish isrerg ie;alï 190 la lrf.k ;sfí' fuu ie;alï 190 u.ska ,flka fndakslaldg, iudk rejla ,nd.ekSug fcâ iu;aù we;s w;r ta i|yd Tyqg mjqï ,laI 150 la úhoïù ;sfí' Tyqg isÿlrk ,o ie;alï w;=ßka jvd;a wiSre ie;alu ù we;af;a Tyqf.a msg m%foaYhg w;a;gq iújk wdldrhg ilia lsÍuhs'

Loading...

කෙන් බෝනික්කන් අනුකරණය කිරීමද ආරම්භ කරමින් ස්ලෝවකියා වේ 34 හැවිරිදි ජස්ටින් ජෙඩ්ලිකා සිය සිරුරට සැත්කම් 190 ක් කරගෙන තිබේ

Post a Comment

Powered by Blogger.