Loading...
fo,a j,ska uid,d youqo

úfoia rgj,ska wfma rgg ,enqKq iuyr ixialD;sl wx. wfma ;df,g yev.iajd .ekSug fkdyels jQ ksid wm wudrefõ jreKq wjia:d b;sydifhka WodyrK f,i f.kyer oelaúh yelshs'

m%ùK iqmfõ§ jreKs fmf¾rd úfoYsg wdydr kjuq f,i wfma ;df,g fï ldf,g .e,fmk f,i ks¾udKh lsÍu ienúkau wmg wdvïnrhla' ld, n,kakflda fo,a uid, túg Tn ;j;a i;=gq fõú'


- ßúr weiqßKs

Loading...

විදෙස් රටවලින් අපේ රටට ලැබුණු සමහර සංස්කෘතික අංග අපේ තාලෙට හැඩගස්වා ගැනීමට නොහැකි වූ නිසා අප අමාරුවේ වරුණු අවස්ථා ඉතිහාසයෙන් උදාහරණ ලෙස ගෙනහැර දැක්විය හැකියි.

Post a Comment

Powered by Blogger.