Loading...
;%ia;jd§ka úkdY l, we*a.ka nqoaO m%;sud h,s 3D ;dlaIKfhka

óg jir 14 lg fmr ;f,andka ;‍%ia;jd§ka úiska vhskuhsÜ fhdod mqmqrejd yßk ,o we*a.ksia;dkfha ndñhka ksïkfha fhdaO nqoaO m‍%;sud mß.Kl ;dlaIKh iy f,ai¾ lsrK fhdod .ksñka m‍%;s ks¾udKh lsÍug Ök hqj<la iu;a ù isáhs'

cekafidka hQ iy ,shEka yQ kue;s fï hqj< iy Tjqkaf.a lKavdhu fuu lghq;a; i|yd we*a.ka rcfha wjirh ,ndf.k we;' Tjqka iu. foia úfoia udOH lKavdhula o ndñhka ksïkhg .shy'

wä 115 la iy 174 la Wiska hq;a ndñhka nqÿ ms<su we*a.ka ;f,andka ;‍%ia;jd§ka úkdY lf<a 2001 jif¾§h' ta" Tjqka we*a.ka rch fmr<d oeóu;a iu.h'
Loading...

මීට වසර 14 කට පෙර තලේබාන් ත‍්‍රස්තවාදීන් විසින් ඩයිනමයිට් යොදා පුපුරුවා හරින ලද ඇෆ්ගනිස්තානයේ බාමියන් නිම්නයේ යෝධ බුද්ධ ප‍්‍රතිමා පරිගණක තාක්ෂණය සහ ලේසර් කිරණ යොදා ගනිමින් ප‍්‍රති නිර්මාණය කිරීමට චීන යුවළක් සමත් වී සිටියි. A Chinese couple has brought the famous Buddhas of Bamiyan, destroyed by the Taliban, back to life. They used 3D laser light projection technology to fill the now-empty cavities in the cliff in the Bamiyan Valley in Hazarajat.

Post a Comment

Powered by Blogger.