Loading...
N+;fhla fnda;,hla ;=, @ úYajdi l< fkdyelso @
fuys ;rula ìh f.k fok isÿùï we;=,;a neúka
ixfõ§ wh iy l=vd <uqka fuh ne,Sfuka j,lskak

fIydka kue;s wjqreÿ 17 l ;reKfhla yg l=vd ld,fha isgu wukqIH n,fõ. fmkSug mgka f.k we;' ÿgq muKska l=uk j¾.fha m%dKsfhlao hkak mejiSug yelshdj we;s fï fldÆ .eghd iajdêk remjdysksfha úldYh jQ fjki jevigyk ;=,ska ,xldju wdkafoda,kd;aul pß;hla njg m;a lf<ah' wmsg fkdfmfkk n,fõ. fldf;l=;a we;' wm mshú weig fkdfmkqk;a iuyrekaf.a mshú weig fujeks m%dKSka ixfõ§ fõ' fï ùäfhda o¾Ykh ta i|yd lÈu ksoiqkls' tfiau úfYaIfhka lsj hq;= lreKla jkafka fuys ;rula ìh f.k fok isÿùï we;=,;a neúka ixfõ§ wh iy l=vd <uqka fuh ne,Sfuka j,lskak' fuh úys¿jla fia fkdis;d wjidkh f;lau krUkak'


Loading...

ෂෙහාන් නමැති අවුරුදු 17 ක තරුණයෙක් හට කුඩා කාලයේ සිටම අමනුෂ්‍ය බලවේග පෙනීමට පටන් ගෙන ඇත. දුටු පමණින් කුමන වර්ගයේ ප්‍රාණියෙක්ද යන්න පැවසීමට හැකියාව ඇති මේ කොලු ගැටයා ස්වාධින රුපවාහිනියේ විකාශය වූ වෙනස වැඩසටහන තුලින් ලංකාවම ආන්දෝලනාත්මක චරිතයක් බවට පත් කළේය.

Post a Comment

Powered by Blogger.