Loading...
.=re udrefjka rfÜ n, fmr,shla

uhs;%Smd, isßfiak uy;d wksjd¾hfhka ckm;s jk njg wdkafoda,kd;aul wkdjels /ila lS kd;a;kaäfha mS'ã' fmf¾rd kj;u wkdjelshla uE;l§ m%ldY l<d' fk;a t*a tï iu. l, idlÉpdjloa§ Tyq mjik ,oafoa ,nk cQ,s ui 14 jkod isÿjk n%yiam;s udrej rfÜ jHdl+, ;;a;ajhlg fya;=jk njhs' tfiau md¾,sfïka;=j oekau úisfrkafka ke;s njo fyf;u ;jÿrg;a i|yka lf<ah' ckjdß wgfjksod isÿ jqjdg jvd f,dl= fmr,shla fï .%y udrej ksid we;s jk w;r fï i|yd ck;dj iqodkï úh hq;= njo fyf;u ;jÿrg;a i|yka lf<ah'

oekg isákd fndfyda fofkl=g f.or hkak isoao jk nj;a f,dl= isysk ujdf.k isák whg ta mqgq yïn fkdjk nj;a i|yka lf<ah'

fuu .%y udrej rfÜ ck;djf.a is;=ï me;=ïo fjkia lrk nj Tyq fk;a ksõia fj; mejiQy'

my; Player tl f,daâ fkdfõ kï kej; msgqj Refresh lrkak


ta jf.au fuu .=re udrefõ n,mEfuka foaYmd,k lafIa;%fha m%Odk fjkila isÿjkq we;s njo m%ùK fcHda;s¾fõ§ kd;a;Kaäfha mS ã fmf¾rd uy;d fk;a ksõia yuqfõ ioyka lf<ah'


úfYaI ia;=;sh fk;a t*a tï fj;'

Loading...

මයිත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අනිවාර්යයෙන් ජනපති වන බවට ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රැසක් කී නාත්තන්ඩියේ පී ඩී පෙරේරා නවතම අනාවැකියක් මෑතකදී ප්‍රකාශ කළා. නෙත් එෆ් එම් සමග කල සාකච්චාවකද්දී ඔහු පවසන ලද්දේ ලබන ජූලි මස 14 වනදා සිදුවන බ්‍රහස්පති මාරුව රටේ ව්‍යාකූල තත්ත්වයකට හේතුවන බවයි. එසේම පාර්ලිමේන්තුව දැන්ම විසිරෙන්නේ නැති බවද හෙතෙම තවදුරටත් සඳහන් කළේය. ජනවාරි අටවෙනිදා සිදු වුවාට වඩා ලොකු පෙරලියක් ඇති වන අතර මේ සඳහා ජනතාව සුදානම් විය යුතු බවද හෙතෙම තවදුරටත් සඳහන් කළේය.

Post a Comment

Powered by Blogger.