Loading...
ñksiqka i;=áka ;shk iqj| j¾.

wms ljqre;a leu;shs i;=áka bkak' tal ksid ñksiaiqkaj i;=áka ;shkak ;j;a ñksiqka fldgila W;aiy .kakjd' k¾;kh" kdgH" Ñ;%mg jeks úfkdaodYajdo ,nkakd jQ úúO wx. ks¾udKh fj,d ;sfhkafku fï i;=g u; mokïj' ;j;a ñksfila i;=gq lrjkak ;j;a ñksiqka fldgila ÿla ú¢kjd' ta jf.au fï foaj,a j,g mßNdysrj;a hï hï úúO foaj,a ñksidf.a i;=rd r|d mj;ajd.ksuh bjy,a fjkjd' uu wo lshkak hkafka fjkiau l;djla' fï lshkak hk foa m¾fhaIKhlska ikd;lr.;a tlla' n,kakflda fmdiagqj lshj,du fudllao fï lshkak hkafka lsh,'


m¾fhaIlka lKavdhula m¾fhaIKh lr,d ;sfhkjd iqj| j¾. flfiao i;=g flfrys n,mdkafka lsh,' fï wh m¾fhaIKh u.ska wkdjrKh lrf.k ;sfnkjd hï hï iqj| j¾. i;=g flfrys n,mdkakd jQ YÍrfha foaj,a W;af;ackh lrk nj' kslug jf.a ys;kak Tn Tfí ld¾hd,hg ke;akï ksjig we;=¿ fjoaÈu m%shckl iqj|la oekqfkd;a fldfydu fjhso lsh,' m¾fhaIlhka ksr; jQ wOHkfhka m¾fhaIlhska Tnj i;=áka ;shkak mq¿jka iqj| 08la ms<sn|j f;dr;=re wkdjrKh lrf.k ;sfhkjd' wms n,uq ta fudkjdo lsh, '

mhska Ydlfha iqj|


foys fodvï jeks me`.sß l=,fha M, j, iqj|


ika l%Sï iqj|


lemQ kejqï ;K fld< iqj|


,efjkav¾ iy iuka msÉp iqj|

frdaiauß iqj|


fíì mjqv¾ iqj|


fmm¾ñkaÜ iqj|Loading...

අපි කවුරුත් කැමතියි සතුටින් ඉන්න. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ව සතුටින් තියන්න තවත් මිනිසුන් කොටසක් උත්සහ ගන්නවා. නර්තනය, නාට්‍ය, චිත්‍රපට වැනි විනෝදාශ්වාද ලබන්නා වූ විවිධ අංග නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නෙම මේ සතුට මත පදනම්ව. තවත් මිනිසෙක් සතුටු කරවන්න තවත් මිනිසුන් කොටසක් දුක් විඳිනවා. ඒ වගේම මේ දේවල් වලට පරිභාහිරවත් යම් යම් විවිධ දේවල් මිනිසාගේ සතුරා රඳා පවත්වාගනිමය ඉවහල් වෙනවා. මම අද කියන්න යන්නේ වෙනස්ම කතාවක්. මේ කියන්න යන දේ පර්යේෂණයකින් සනාතකරගත් එකක්. බලන්නකෝ පොස්ටුව කියවලාම මොකක්ද මේ කියන්න යන්නේ කියල.

Post a Comment

Powered by Blogger.