Loading...
iaud¾Ü f*daka tfla negß wdhq ld,h jeälr.uqo
úiauhckl ir, mshjr lsysmhla

nd, uy¿ fldhs ljqre;a wf;a iaud¾Ü f*daka tlla we;sjdg ielhla ke;' iaud¾Ü f*daka Ndú;d lrk whf.a m%Odk;u .eg¿j jkafka negß wdhqld,hhs' blaukska negß neiSu fukau tys wdhqld,h blaukska f.ùu kï fuys we;s m%Odk;u .eg¿jhs' oeka wms n,ïuq Tnf.a iaud¾Ü f*daka tfla negß wdhqld,h jeälr.kakd jQ úiañ; jQ;a ir, jQ;a Tn fkdis;= mshjr lsysmhla'

1' Tnf.a iaud¾Ü f*daka tl ;nd ;sfnk mdßißl WIaK;ajh ms,sn| ie,ls,su;a jkak' th ksr;=rej fi,aishia 0-33 w;r ;eìh hq;=h' th ldur WIaK;ajfha mej;Su iqÿiqhs'

2' Tfí iaud¾Ü f*daka tflys uDÿldx. ke;skï fid*aÜfjhd¾ ksr;=rej hdj;ald,sk ^Update& lr ;eìh hq;=hs'

3' Tfí iaud¾Ü f*daka tflys ;srfha bridgtness wvqlr ;nkak' th Tfí oEfiys ksfrda.S njg;a WmldÍ fõú'

4' Push notification wl%sh lr ;nkak'

5' Location service Ndú;d lsÍu yels;d;au u.yßkak' Location service u.ska Tfí negß ld,h fõ.fhka wvq lrkq we;'

6' low" no-coverage area j,§ Airplane Mode fyda Flight Mode Ndú;d lrkak'

7' Tn f*daka tl Ndú;d fkdlrk iEu wjia;djl§u f,dla lsÍug j. n,d .kak'

fuu ir, l%u lsysmh wkq.ukh lsÍfuka Tfí negß wdhqld,h jeälr.; yels jkq fkdwkqudkh'

Loading...

බාල මහළු කොයි කවුරුත් අතේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ඇතිවාට සැකයක් නැත. ස්මාර්ට් ෆෝන් භාවිතා කරන අයගේ ප්‍රධානතම ගැටළුව වන්නේ බැටරි ආයුකාලයයි. ඉක්මනින් බැටරි බැසීම මෙන්ම එහි ආයුකාලය ඉක්මනින් ගෙවීම නම් මෙහි ඇති ප්‍රධානතම ගැටළුවයි. දැන් අපි බලම්මු ඔබගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බැටරි ආයුකාලය වැඩිකරගන්නා වූ විස්මිත වූත් සරල වූත් ඔබ නොසිතු පියවර කිහිපයක්.

Post a Comment

Powered by Blogger.