Loading...
ksrej;a isrere u; we÷kq is;=jï

fïl oelalu ug u;la jkafka ghsgksla Ñ;%rmghs' ghsgksla fmïj;d ;u fmïj;shf.a ksrej; Ñ;%hg ke.=fõ l<d;aul ye`.Sulska ñi t;ek lsis lduhla ;snqfka ke;' fï lshkak hkafka tjeksu l;djla' fïl jd¾;d jkafka wfußldfjka' fcdaka fmdma,agka wefußldfõ Wgd k.rfha kï oerE Ñ;% Ys,amsfhla' Tyq úiska ksremsldjkaf.a ksrej;a isrer u; mdrcïnq, wdf,dal loïn Ndú;fhka fk;a woyd.; fkdyels úiañ; ks¾udKhla lr ;sfnkjd' w÷re miqìul wdf,dal lsrK u.skau fï pu;aldrh úYsIaG f,i f.kyer olajd we;af;a úiauh okjñka' Awe and Wonder f,i f;audfldg.;a ñka woyia jkafka mßirfha we;s iqkaor;ajh njo i|yka'
Loading...

මේක දැක්කම මට මතක් වන්නේ ටයිටනික් චිත්‍රරපටයි. ටයිටනික් පෙම්වතා තම පෙම්වතියගේ නිරුවත චිත්‍රයට නැගුවේ කළාත්මක හැඟීමකින් මිස එතැන කිසි කාමයක් තිබුනේ නැත. මේ කියන්න යන්නේ එවැනිම කතාවක්. මේක වාර්තා වන්නේ අමෙරිකාවෙන්.

Post a Comment

Powered by Blogger.