Loading...
;reKshlg ysxid l, f,afkla w;awvx.=jg
wnqoaoiai ldf,a ,nq;a ;s;a;hsÆ

wms wy, ;sfhkafka ldka;djkag lror lrkafka ukqiai msßñ Woúh lsh,' tfy;a fï lshkak hk l;dj yd;amiskau fjkia' fudlo uu fufyu lshkafka fï l;dfõ§ kï ldka;djg lror lr,d ;sfhkafka ;sßifkla' ta lshkafka f,afkla' b;ska ys;d.kakj;a neß fï mqj; jd¾;d jkafka c¾uksfhka' udj;ll ;kshu .uka l, ;reKshla miafikau fï f,akd meñK ;sfhk nj i|yka' miafika muKla wdjg lula keye lshuqflda' tfy;a fï f,akd wehf.a weÛg;a lvd mek, wehg ysßyer lrkak mgka .;a;Æ' b;ska ta ldka;dj fï f,kdf.ka ñfokak fldÉpr W;aiy lr;a neß Wkd lsh, ;uhs wka;¾cd, mqj;l i|yka fj,d kï ;sífí' b;ska ;ukag fï f,kdf.ka fjÉp ldka;d ysxikfhka fífrkak ;reKshg tljru u;la Wfka fmd,sish' weh tfjf,ysu fmd,sisfha yÈis weu;=ï wxYhg ÿrl:k weu;=ula .;a;d' l%shd;aul jQ fmd,sia udu,d wekaá,d uy;a mßY%uhla ord f,akdf.ka wehj fírdf.k f,kdj fmd,sia w;awvx.=jg wrf.k ;sfhkjÆ' Tkak n,kak fï w;awvx.=jg .;a f,akdg fmd,sisfha l;la i,lk yeá'


Loading...

අපි අහල තියෙන්නේ කාන්තාවන්ට කරදර කරන්නේ මනුස්ස පිරිමි උදවිය කියල. එහෙත් මේ කියන්න යන කතාව හාත්පසින්ම වෙනස්. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ මේ කතාවේදී නම් කාන්තාවට කරදර කරලා තියෙන්නේ තිරිසනෙක්. ඒ කියන්නේ ලේනෙක්. ඉතින් හිතාගන්නවත් බැරි මේ පුවත වාර්තා වන්නේ ජර්මනියෙන්

Post a Comment

Powered by Blogger.