Loading...
jHd.%d ksid ifï ms<sld@

jHd.%d lshkafka ,sx.sl fn,ysk;djhg .kakd ckm%sh T!IO j¾.hla jk nj fkdryila' fï .ek kï fkdokakd flfkla ke;s nj kï úYajdihs' tfy;a fïfla Nhdkl me;a;la .ekhs fï lshkak hkafka' ta jH.%d ms,sldldrhla nj lsõfjd;a Tn kej; fuh mdúÉÑ fkdlrkjd isl=rehs'fï wjOdku fidhd .;af;a ksõfhdala úYaj úoHd,fha lKavdhula úiska isÿ lrk ,o iólaIKhlska' Tyqka fidhd.;a mßÈ jHd.%d mdúÉÑ lrk whg ifï ms<sld ie§fï wjodkula we;s nj mjihs'

Tyqka fï i|yd mqoa.,hska 20000la fhdodf.k we;' tfia ,sx.sl W;af;acl T!IO Ndú;d lrk msßñka 21]g ifï ms<sld ;;a;aj ^Malignant Melanoma& miq ld,Skj je<£ we;s nj fufia mqoa.,hska 20000la fhdodf.k isÿ lrk ,o fï iólaIKfha wjidk m%;sm,h úh'

tfiau fï 21] m%;sY;fha ksrjoH ;djh .ek Tyqka ;j ÿrg;a mÍlaIK lghq;= isÿ lrñka hk nj mjikjd'


Loading...

ව්‍යාග්‍රා කියන්නේ ලිංගික බෙලහිනතාවයට ගන්නා ජනප්‍රිය ඖෂධ වර්ගයක් වන බව නොරහසක්. මේ ගැන නම් නොදන්නා කෙනෙක් නැති බව නම් විශ්වාසයි. එහෙත් මේකේ භයානක පැත්තක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. ඒ ව්‍යග්‍රා පිලිකාකාරයක් බව කිව්වොත් ඔබ නැවත මෙය පාවිච්චි නොකරනවා සිකුරුයි.

Post a Comment

Powered by Blogger.