Loading...
we`. iS;, fj,d hk Ndhdkl jf.au ixfõÈ ùäfhdajla
ffjoH ld,a fjdka ldi,af.a widudkH is;=ú,a,

1931 § ffjoH ld,a fjdka ldi,a *af,dÍvdfõ key west frday,a nelaàßhd úfYaI{fhl= f,i fiajh lrñka isáhd' tys tjlg iqjl< fkdyels frda.hla jQ laIh frda.h ieÿkq frda.Ska fndfyduhla isáhd' Ellena Hayos tys isá ;j;a tla wjdikdjka; frda.S ;reKshla' ffjoH ld,a fjdka ldi,a wehj fírd .ekSug l< yelsj ;snq iEu fohlau isÿ l<d' tu ish¿ W;aidyhka wid¾:l lrñka bka udi ;=klg miq weh ñh .shd' túg wef.a jhi wjqreÿ 22la' fjdka ldi,a úiska j, oeóug fmr Tyqf.a is;a .;a .eyekshf.a uqyqKg iudk uqyqKg wkqrem fjia uqyqKla ksujd ;snqkd' bkamiq l;dj fï ùäfhdaj ;=,ska n,kak' - isxy, Wmis/is iys;h


Loading...

1931 දී වෛද්‍ය කාල් වොන් කාසල් ෆ්ලොරීඩාවේ key west රෝහල් බැක්ටීරියා විශේෂඥයෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටියා. එහි එවකට සුවකළ නොහැකි රෝගයක් වූ ක්ෂය රෝගය සැදුනු රෝගීන් බොහොමයක් සිටියා. Ellena Hayos එහි සිටි තවත් එක් අවාසනාවන්ත රෝගී තරුණියක්. වෛද්‍ය කාල් වොන් කාසල් ඇයව බේරා ගැනීමට කළ හැකිව තිබු සෑම දෙයක්ම සිදු කළා. එම සියළු උත්සාහයන් අසාර්ථක කරමින් ඉන් මාස තුනකට පසු ඇය මිය ගියා. එවිට ඇගේ වයස අවුරුදු 22ක්. වොන් කාසල් විසින් වල දැමීමට පෙර ඔහුගේ සිත් ගත් ගැහැනියගේ මුහුණට සමාන මුහුණට අනුරුප වෙස් මුහුණක් නිමවා තිබුනා.

Post a Comment

Powered by Blogger.