Loading...
n,kak fï nnd,df.a mqÿu bßhõ
ydiH Wmojk úiañ; fj<| oekaùu

fïl commercial video tlla' nnd,df.a Pampers i|yd jQ ks¾udKh lrk ,o fï ùäfhdaj ldf.a;a úu;shg m;a Wkd' fï <uqkaf.a uqyqfKa bßhõ má.; lsÍug uy;a fjfyila orkak isÿ WkdÆ' Thd,u n,kakflda fï fudllao lsh,'


Loading...

මේක commercial video එකක්. බබාලාගේ Pampers සඳහා වූ නිර්මාණය කරන ලද මේ වීඩියෝව කාගේත් විමතියට පත් උනා. මේ ළමුන්ගේ මුහුණේ ඉරියව් පටිගත කිරීමට මහත් වෙහෙසක් දරන්න සිදු උනාලු. ඔයාලම බලන්නකෝ මේ මොකක්ද කියල.

Post a Comment

Powered by Blogger.