Loading...
;udf.a jir ;=kaoyil w;S;h m<uqfjka Tmamq lsÍug ierfihs
jir úisoyil w;S;hla .ek lS úiañ; ñksid wNsfhda. lrhs
jir ;=ka oyilg fmr rc ms<su yhla u;= lrkak ierfihs

jir úisoyilg fmr ;uka úoHdfõÈfhla nj;a ;uka Y%S úl%u rdcisxy rcq nj;a lshk fla ta lreKdodi uy;d .ek óg fmr wms fy<sorõjla lf<uq' fla ta lreKdodi uy;df.a kj;u iïuqL idlÉpdjhs' fuys§ Tyq lshd isákafka jir úisoyil w;S;hg m%:ufhka jir ;=kaoyil w;S;fha ;ud mE úialï ikd; lsÍug ierfik nj;a m¾fhaIlkag werhqï lrk nj;ah' jir úisoylg fmr w;S;fha i,l=Kq fï uyd fmd<j hg ;ju;a mj;sk nj mjik fu;=udf.a kj;u iïuqL idlÉpdj krUkak'
fl< jqK;a ke<jqK;a .e,jqK;a .s,syqk;a kduh Y%s úl%u rdcisxy uu ñi wka lsisfjl= fkdfõ úuikak oek.kak nqoaê u;=fka ke.sákak oeka fï Tfí ld,hhs'
úfYaI ia;=;sh ùäfhda wkq.%yh oelajQ m%shxlr l¿myk uy;d jkd;ú,aÆj'fla ta lreKdodi uy;df.a uq,a ùäfhdaj krUmq ke;s wh fu;kska krUkak


Loading...

වසර විසිදහසකට පෙර තමන් විද්‍යාවේදියෙක් බවත් තමන් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුබවත් කියන කරුණාරත්න මහතා ගැන හෙළිදරව්වක් කළෙමු. මේ කරුනරත්ම මහතාගේ නවතම සම්මුඛ සාකච්චාවයි. මෙහිදී ඔහු කියා සිටින්නේ වසර විසිදහසක අතීතයට ප්‍රථමයෙන් වසර තුන්දහසක අතීතයේ තමා පෑ විස්කම් සනාත කිරීමට සැරසෙන බවත් පර්යේෂකන්ට ඇරයුම් කරන බවත්ය. වසර විසිදහකට පෙර අතීතයේ සලකුණු මේ මහා පොළව යට තවමත් පවතින බව පවසන මෙතුමාගේ නවතම සම්මුඛ සාකච්චාව නරඹන්න.

Post a Comment

Powered by Blogger.