Loading...
wä 400la Wiska úÿre l=áhl kjd;eka .kak wdio

wä 400 la Wiska óg¾ j,ska lshkjkï ógr 122 la Wäka ;sfhk Capsules fyj;a l=árhl bkak Thd,;a leu;so @ fïlg lshkafka Sleeping Capsules lsh,' ta lshkafka ksok l=àrhla' fïl idudkH ksok l=àrhla fkfuhs' l÷ m¾j;hl uOHfha ìï uÜgfï isg wä 400 la Wiska ;uhs yo, ;sfhkafka' fïlg ;j;a kula kï mg ne£j ;sfhkjd' ta Skylodge lshk ku' wyia kjd;ek hkqfjka kï lr we;s fïl msysg,d ;sfhkafka Cuzco lshk .ïudkfha' fï l=àrh ;k,d ;sfhkafka polycarbonate iy aluminium j,ska' fïl kv;a;= lrkafka iy whs;sldrfhda jkafka Peruvian tour company Natura Viva lshk wdh;khhs' Thd,;a fï jf.a ;ekl kj;skak wdi kï fvd,¾ 300 la jeh lrkak isÿfõú' ,xldfõ uqo,ska kï remsh,a 35"000 lg wdikak uqo,la'


Loading...

අඩි 400 ක් උසින් මීටර් වලින් කියනවනම් මීටර 122 ක් උඩින් තියෙන Capsules හෙවත් කුටිරයක ඉන්න ඔයාලත් කැමතිද ? මේකට කියන්නේ Sleeping Capsules කියල.

Post a Comment

Powered by Blogger.