Loading...
fufyu mdrd§ihla oel, ;sfhao

Thd,j uú; lrjk oiqkla uu wo f.k tkjd' fïl kï mdrd§ihla' ys;d.kak neye ñysmsg fufyu;a ,iaikd mdrd§i ;sfhkjo lsh,' weia woy.kak neß;rug iqkaor;ajfhka wkQkhs' yßhg iaj¾.hla n÷hs' fuu mdrd§ih msysg,d ;sfhkafka ifudajdfõ Wfmd¨ ÿmf;a l÷ l=yrhl' fïlg foia úfoia ixpdrlhka lshkafka iqjd iuqÿre wd.dOh lsh,' fïl kï f,dj mqrd ixpdrlhskaf.a fk;ais;a we| ne| .ekSug iu;aj ;sfnk ia:dkhla'


Thd, okakjo fuys .eUqr wä 98 la muK jk nj' tfiau uú;h okjk lreK kï l÷ l=yrfha m;=, m<s`.= fuka meyeÈ,s c,fhka msÍ mej;Suhs' fï c,fha iakdkh lsÍfuka .;g uy;a iqjhla ,efnk nj úYajdihlao mj;skjd'


my<g neiSu ioyd mfilska wmQre bksu.la iúlr ;sfhkjd' tu bKsuÛ mdofuys msysgd ;sfnk fõÈldjlg ke. wjg isß keröug mq¿jka mßÈ th ilid ;sîu úfYaI;ajhla' fuu l=yrfha jir mqrdjgu l=yrfha c,h wvqùula isÿ jkafka keye' talg fya;=j kï meismsla id.rh yd Wux we< ud¾. lsysmhlskau fï l=yrh iu. iïnkaO ù mej;Suhs'
Loading...

ඔයාලව මවිත කරවන දසුනක් මම අද ගෙන එනවා. මේක නම් පාරාදීසයක්. හිතාගන්න බැහැ මිහිපිට මෙහෙමත් ලස්සනා පාරාදීස තියෙනවද කියල. ඇස් අදහගන්න බැරිතරමට සුන්දරත්වයෙන් අනූනයි. හරියට ස්වර්ගයක් බඳුයි. මෙම පාරාදීසය පිහිටලා තියෙන්නේ සමෝවාවේ උපොලූ දුපතේ කඳු කුහරයක. මේකට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් කියන්නේ සුවා සමුදුරු ආගාධය කියල. මේක නම් ලොව පුරා සංචාරකයින්ගේ නෙත්සිත් ඇඳ බැඳ ගැනීමට සමත්ව තිබෙන ස්ථානයක්.

Post a Comment

Powered by Blogger.