Loading...
ueðla fjäka tl
wyfia mdfjk ukd,hd - ishÆ fokdgu úYauhg m;a fjhs

weußldfõ f,dia wekac,sia kqjr ueðla Ys,amS ciaáka ú,shï iy Tyqf.a ukud,sh jQ úlg Ys,amS ð,swka ismalskaia fuu ukrï ueðla l%uh Èk .Kkdjla mqyqKqùï lr wjidkfha Tjqkaf.a ux., Èkfha§ wuq;aka uú; lr we;' m<uq k¾;kfhka ciaákaj wyfia mdfjkjd jf.a m;alr ishÆ fokdgu úYauhg m;a lr ;sfí' yenehs fï fokakd fuu weianekaÿu lf¾ fldfyduo lsh, kï lshkafka kE' Tkak Thd,;a n,kakflda tu ùäfhda tl' fïl oeka hq áhqí tfla ckm%sh fõ.k tkafka'


Images Credit - Frances Iacuzzi Photography

Images Credit - Youtube / Juastin Willman

Images Credit - Youtube / Juastin Willman

Images Credit - Youtube / Juastin Willman

Images Credit - Youtube / Juastin Willman

Images Credit - Youtube / Juastin Willman

Images Credit - Youtube / Juastin Willman

Images Credit - Frances Iacuzzi Photography

Images Credit - Frances Iacuzzi Photography

Source - Dailymail | Images Credit - Frances Iacuzzi Photography


Loading...

Post a Comment

Powered by Blogger.