Loading...
úkdä 10fhka Tnf.a fmkqu wjqreÿ 10la ;reK lrfok úYañ; ;sßyka ùfï udiala tl youq

Tkak wo;a ldka;djkag úfYaIs; f*ia udiala tlla yok yeá lsh,d fokjd' ldka;djkag úfYaIhs lsjqj;a msßñ hg;a tal f,i fuh lrkak mq¿jka' .eyeKq msßñ lsh,d fjkila kEfka wjqreÿ 10lska fmkqu ;reK lr,d fokjkï' fuh kslïu f*ia udiala tlla fkuhs' fuhska uqyqfKa /,so id¾:lj ke;s lrhs' o%jH 5lska muKla yokak mq¿jka ;reK nj ,nd fok wdf,amk fld;rï yokak mq¿jka jqk;a iqÿ¿kq" ñ meKs iy lsß ueá wvx.= udiala tal ;rï m%n, f,i m%;sm, fokafka ke;s njhs lshkafka'fuh Thd,;a yo,d mdúÑÑ lr,d m%;sm, wmg lshkakflda' hd¿fjdkag;a n,kak fmdiaÜ tal fIhd¾ lrkak wu;l lrkak tmd'

uq,skau fuys wvx.= o%jH j, .=K n,uq

iqÿ¿Kq - m%n, m%;s Tlaislrlhls' ifï wys;lr foa /§u ke;s lr iu ;reK fmkqulska iy ia:djrj ;nhs' tys wvx.= i,a*¾ YÍrfha fld,fcka ksIamdokh jeä lrhs' tu.ska iu /,s jeàu wvq lrhs'

ómeKs - ifï f;;ukh /lfohs' wvx.= m%;s Tlaisldrl iy nelaàßhd úfrdaë .=K u.ska iu wdrlaId lrhs'

lsß ueá - úh,s iu .,jd ouñka iu msßisÿ lrhs' ixfõ§ iug jqk;a fhda.Hhs'


wjYH lrk wuq o%jH

- iqÿ¿kq
- lsß ueá
- ñ meKs
- isis,a j;=r

yok úÈh

uq,ska iqÿ¿kq ìls lSmhla Ndckhg tl;= lr thg f;a yekaola ne.ska ómeKs iy lsß ueá tl;= lr ñY% lr .kak' l%Sï tlla f,i fuh iod .kak'

mdúÉÑ lrk úÈh

uqyqfKa wdf,am lr úkdä 10 isákak' bkamiq isis,a j;=ßka fidaod yßkak'

m<uq i;aldrfhkau Thd,g fjki oel .kak mq¿jka fjhs'

Source | keepyourbody

Loading...

න්න අදත් කාන්තාවන්ට විශේෂිත ෆෙස් මාස්ක් එකක් හදන හැටි කියලා දෙනවා. කාන්තාවන්ට විශේෂයි කිවුවත් පිරිමි යටත් ඒක ලෙස මෙය කරන්න පුළුවන්. ගැහැණු පිරිමි කියලා වෙනසක් නෑනේ අවුරුදු 10කින් පෙනුම තරුණ කරලා දෙනවනම්. මෙය නිකම්ම ෆෙස් මාස්ක් එකක් නෙමයි. මෙයින් මුහුණේ රැලිද සාර්ථකව නැති කරයි. ද්‍රව්‍ය 5කින් පමණක් හදන්න පුළුවන් තරුණ බව ලබා දෙන ආලේපන කොතරම් හදන්න පුළුවන් වුනත් සුදුළුනු, මි පැණි සහ කිරි මැටි අඩංගු මාස්ක් ඒක තරම් ප්‍රබල ලෙස ප්‍රතිපල දෙන්නේ නැති බවයි කියන්නේ.මෙය ඔයාලත් හදලා පාවිචිචි කරලා ප්‍රතිපල අපට කියන්නකෝ. යාළුවොන්ටත් බලන්න පොස්ට් ඒක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Post a Comment

Powered by Blogger.