ඔබගේ දිවිය සාර්ථක කරගන්න නොසිතූ පෙරළියක් ඇති කරගන්න ජීව ඔරලෝසුව

මිනිස්සු විදිහට අපි නිතරම ආරක්ෂාකරගන්න වගේම රැක ගන්න උත්සහකරන පුරුද්දක් තමයි වෙලාවට වැඩකරන එක. ඒ් තරමටම වෙලාව කියන දේ අපේ ජීවිතේ එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සර ඉඳන්ම වෙලාවත් එක්ක අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නම් ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දවස පටන් … Read the rest