හැමෝම සඟවන්න හදන යක්ඛ නාග සිව් හෙළයේ අබිරහස මෙන්න

ලංකාවේ ඉතිහාසය කියලා අපි ඉගෙනගන්නෙ නැත්තම් අහන්නෙ දකින්නෙ ඇත්තම ඉතිහාසයමද. නැත්තම් කවුරු හරි හොදට හිතලි නිර්මාණය කරපු කරුනු කාරනා ආයෙමත් හරියට හොයලා බැලීමක් නොකර ඔබත් මමත් අපිට කලින් හිටිය පරම්පරාත් ඉස්සරහට එන පරම්පරාවත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්නවාද.

 කාලයත් එක්කම අපිට අමතක වෙලා … Read the rest