දේවාල හැදිය යුතු දෙවිවරුන්

සටහන – ලලිත් කරුණාරත්න

දෙවිවරුන් ගෙන් නොයෙක් දේ ඉල්ලා යැදීම කරන්නට මිනිසා පෙළඹුනේ වසර දහස් ගණනක සිටය. ඒ ඒ දෙවියන් සඳහා පළතුරු වර්ග, කැවිලි වර්ග සහ මල් වර්ග පූජා කිරීම දේව නියමය ටත් වඩා මිනිසා ගේ නීති විය. කෝවිල් වල … Read the rest